Вашата кошница е празна

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

 

ВНИМАНИЕ! МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КОРПОРАТИВНИЯ WEB САЙТ НА РОЕЛ-98 ООД. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА WEB САЙТA ОЗНАЧАВА, ЧЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ. АКО НЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ WEB САЙТ.

 

1. Използване на сайта

Роел-98 ООД ви оправомощава да разглеждате и зареждате материалите от този Web сайт ("Сайт") само за лична, нетърговска употреба, при условие че запазите всички авторски права и съответните означения, както и принадлежащи на други такива върху съответните копия на материалите. Материалите на този Сайт не могат да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Забранена е употребата на тези материали на друг Web сайт или мрежова компютърна среда с каквито и да било цели. Материалите на този Сайт са под закрилата на авторското право и всяка неоторизирана тяхна употреба може да наруши авторски права, права върху търговски марки или законови разпоредби. В случай че нарушите тези условия, правото ви да използвате този Сайт автоматично отпада и вие трябва незабавно да унищожите всякакви заредени или отпечатани материали.

 

2. Права и отговорности

Материалите (вкл. всичкият софтуер) и услугите в този сайт са ограничени до изрично посочените условия за тях без каквито и да е гаранции, вкл. търговски или целеви, както и такива за защита на интелектуална собственост. Задълженията на Роел-98 ООД по отношение на продуктите и услугите му се управляват от съответните споразумения и нищо в този сайт не може да ги промени. Роел-98 ООД също така не поема гаранция за точността и целостта на материалите, софтуера или услугите на този Сайт. Роел-98 ООД може да прави промени в материалите и услугите на този сайт или в продуктите и техните цени по всяко време и без предупреждение. Материалите и услугите на този сайт може да са остарели и Роел-98 ООД не се ангажира да ги актуализира.

 

3. Ограничение на отговорността

Роел-98 ООД, неговите доставчици или трети лица, упоменати в този сайт, при никакви обстоятелства не носят отговорност за каквито и да е щети (в това число, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на бизнеса), произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт, други web сайтове, свързани с този сайт, или материалите, информацията и услугите в който и да е от тях, независимо дали основанието е гаранция, договор, правонарушение или друга правна фигура, независимо от наличието или не на предупреждение спрямо Роел-98 ООД за възможността такива вреди да възникнат. в случай, че използването от ваша страна на материали, информация или услуги на този сайт доведе до необходимостта от сервизиране, ремонт или поправка на оборудване или информация, вие поемате всички разходи, свързани с това. Съответните закони може да не допускат изключването или ограничаването на случайни или закономерни щети, затова тези ограничения или изключения може да не се отнасят за вас.

 

4. Информация от потребителите

Роел-98 ООД не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез Сайта. Всички материали, информация и други съобщения ("Съобщения"), излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Роел-98 ООД няма никакви задължения по отношение на тези Съобщения. Роел-98 ООД и посочените от него лица ще имат право да копират, разкриват, разпространяват, съобщават, инкорпорират или използват по друг начин съобщенията и всички съдържащи се в тях данни, изображения, звуци, текстове и др. за всякакви търговски и нетърговски цели. Работата с личната идентификационна информация, която изпращате на Роел-98 ООД с цел получаването на продукти или услуги, е под закрилата на Онлайн декларацията за конфиденциалност на Роел-98 ООД . Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение със законите в България.

 

5. Препратки към сайтове на трети лица

Препратките от този Сайт към Web сайтове на трети лица са предоставени единствено за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. Роел-98 ООД не е прегледал всички тези сайтове на трети лица, не ги контролира и не поема отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. Роел-98 ООД не налага или препоръчва, нито информацията, софтуера или други продукти или материали в тях, както и резултатите от използването им. Ако посетите някои от Web сайтовете, към които има препратки в този Сайт, вие правите това изцяло на свой собствен риск.

 

6. Препратки към Роел-98 ООД

Можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само според условията Роел-98 ООД в Упътвания за препращане към Web сайтовете на и според приложимите закони.

 

7. Търговски марки

Роел-98 ООД, както и имената на продуктите на Роел-98 ООД, описани тук, са търговски марки и/или марки на услуги, или регистрирани марки и/или марки на услуги на Роел-98 ООД. Други имена на продукти и компании, споменати тук, са търговски марки и/или марки на услуги на техните съответни притежатели.

 

8. Общи бележки

Роел-98 ООД не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. Нямате право да използвате, експортирате или реекспортирате материалите или услугите в този Сайт, нито техни копия и адаптации в нарушение на приложимите закони или разпоредби, включително,

 

Роел-98 ООД може да преразглежда тези Условия по всяко време, като актуализира тази публикация. Трябва да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента условия, тъй като те са обвързващи за Вас. Някои клаузи от тези условия могат да бъдат подтиснати от специално създадени други такива, които се намират на конкретни други страници в уеб сайта.

 

9.Упътвания за препратки към сайтове на Роел-98 ООД

Сайт с връзка към Web сайта на Роел-98 ООД:

* Може да сочи към съдържание на Роел-98 ООД, но не и да го копира

* Не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на Роел-98 ООД

* Не трябва да посочва неявно, че Роел-98 ООД налага или препоръчва него или продуктите му

* Не трябва да представя погрешно отношенията си с Роел-98 ООД

* Не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на Роел-98 ООД

* Не трябва да използва логото на Роел-98 ООД без разрешение от Роел-98 ООД

* Не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи

 

10. Дефиниции

 • Неработен ден - събота, неделя, всички официални празници на Република България.
 • Работно време - 09:00 - 18:00 часа всеки работен ден
 • Поръчки могат да бъдат направени по всяко време на денонощието, но отговор ще бъде изпратен на първия последващ работен ден.

 

11. Цени на продуктите

 1. Всички цени са в български левове.
 2. Всички цени са с начислен ДДС.

 

12. Фактуриране

Роел-98 ООД е фирмата, която управлява Интернет магазина www.roel-98.com и www.roel-98.eu  Фирмата е регистрирана по ДДС. Роел-98 ООД е фирма, регистриранa по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Христо Смирненски №53, ЕИК: 121798467, ДДС Номер: BG121798467 и адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Ситняково 39А.

Общите условия са задължителни за Роел-98 ООД и потребителите на предоставяните стоки и услуги.

 1. Всички условия в интернет магазина www.roel-98.com и www.roel-98.eu са съобразени и следват точно предписаното от Закона за електронна търговия.

 

13. Общи положения

Със закупуването на стоки, поръчани на 070010377 (на цената на един градски разговор) и чрез Интернет страницата на Роел-98 ООД, в качеството си на потребител, Вие сключвате договор за продажба от разстояние и в интерес и защита на Вашите права на потребител, както и съобразно с лоялната търговска практика на Роел-98 ООД, Вие трябва да знаете следното:

Роел-98 ООД Ви гарантира освен качеството на закупуваната стока, също така и запазените Ви права на потребител, прогласени в Закона за защита на потребителя. /ЗЗП/

Информацията, описана по-долу има за цел да ви информира за Вашите основни права на потребител при договор за продажба от разстояние, какъвто ще е налице от правна гледна точка поръчвайки стока на телефон 070010377 (на цената на един градски разговор) и чрез Интернет страницата на Роел-98 ООД

Договор за продажба от разстояние е всеки договор, сключен въз основа на предложение от страна на доставчика до потребителя като част от система за продажба на стоки или предоставяне на услуги, при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.

 

14. Рекламации и връщане на стока

 

В качеството си на потребител Вие имате право да върнете закупената от Вас стока при сключен договор за покупко-продажба от разстояние в срок от четиринадесет дни от доставянето й, като не е необходимо да посочвате причина за това. Вие сте длъжни да съхранявате получената стока, нейното качество и безопасност по време на срока по предходното изречение. При връщане на стоката Вие не дължите допълнителни обезщетения или неустойки. Гореописаното Ви право не се прилага в следните случаи:

 • за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
 • за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;
 • за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;
 • за стоки, повредени и/или променени от Вас след момента на получаването им;
 • за стоки, чиято оригинална опаковка е повредена от Вас или липсва. Не се счита за повредена опаковката, целостта на която е била нарушена по начин, единствено позволяващ отделянето й от стоката
 • При замяна на стока по ваше желание (а не в следствие на открит дефект или неточност в изпълнението на поръчката), трябва да поемете транспортните разходи за върнатата пратка и новата която ще получите. За целта трябва да информирате екипа на Роел-98 ООД не по-късно от 14 (четиринадесет) работни дни, считано от дата на доставка на поръчката.
 • В случай, че полученaтa от Вас стока не отговаря на желаната от Вас стока, можете да ни я изпратите обратно на следващия ден, за да я подменим с правилната. Разходите по връщането са за  сметка на клиента.